Majątek

Majątek trwały Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie na dzień 01.01.2008r.
Majątek trwały w układzie klasyfikacji środków trwałych:
 
GRUPA
WARTOŚC BRUTTO NA 01.01.2008r.
I Budynki i lokale
1 938 286,32
III-VI Maszyny i urządzenia techniczne
205 345,57
VII Środki transportu
144 718,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
31 545,80
OGÓŁEM:
2 319 895,69
 
Wartość majątku jednostki tj. pozostałych środków trwałych w użytkowaniu na dzień 01.01.2008r.:
480 757,57