Zadania, stanowiska i uchwały

Zadania stanowiska i uchwały

Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Kościanie

 

  I. Zadania statutowe Ośrodka 

Do zadań statutowych Ośrodka należy w szczególności:

1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

2. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

3. Realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

4. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

5. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

6. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom
i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych;

7. Pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

8. Świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami;

9. Przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych

i niepieniężnych;

10. Ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

11. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

12. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

13. Organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;

14. Organizowanie różnych form pomocy stacjonarnej i instytucjonalnej;

15. Realizacja zadań wskazanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej i zespołu doradztwa rodzinnego;

16. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą;

17. Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji;

18. Podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem;

19. Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez budowę wolontariatu dla wsparcia działań pomocowych;

20. Ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów;

21. Ustalanie i wypłacanie dodatków energetycznych;

22. Ustalanie i wypłacanie stypendiów szkolnych oraz zasiłku szkolnego;

23. Ustalenie i wypłacenie świadczenia wychowawczego  

 

  II. Stanowiska

 

                                                  Stanowiska

              Etaty

Dyrektor jednostki

                 1

Z-ca dyrektora jednostki

                 1

Główny księgowy

                 1

Radca prawny

                0,5

Inspektor ds. księgowych i księgowi

                 5

Kierownicy ośrodków wsparcia i kierownicy działów

                 4

Starsi spec. pracy socjalnej, spec. pracy socjalnej, pracownicy socjalni, asystenci rodziny 

                15

St. inspektorzy, inspektorzy, referenci, pomoc administracyjna

                20

Opiekun specjalistycznych usług domowych,opiekun usług domowych

                2

Konserwatorzy, kierowcy, robotnicy gospodarczy

               5,25

Konsultanci

                 2

Ogółem

              56,75

 

 

III. Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.  - kliknij w łącze 

 

 

IV. Uchwały.

                 

 

1. Uchwala nr XVIII/200/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

2. Uchwała nr XX/198/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego

3. Uchwała nr XV/139/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia pomocy społecznej – Dom Dziennego Pobytu w Kościanie

4. Uchwala nr XVIII/202/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana

5. Uchwała nr X/107/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych