Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie
ul. Wyzwolenia 24
64-000 Kościan
 
tel./fax: 065 512 12 34
REGON: 001229957
NIP: 698-16-05-420
skrytka ePUAP: /ZS3/SkrytkaESP
 
Adres strony internetowej: http://www.zs3koscian.edupage.org/
Adres poczty elektornicznej: szkolanr3@koscian.eu
 
Dane jednostki do transakcji podlegających opodatkowaniu VAT:
Gmina Miejska Kościan
64-000 Kościan, Al. T. Kościuszki 22
NIP 698-180-57-39
 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie
64-000 Kościan, ul. Wyzwolenia 24
 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).


Poniżej znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościaniena podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie  jest: Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie, ul. Wyzwolenia  24  , 64-000 Kościan.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania  Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie za pomocą adresu szymon.slusarek@koscian.eu.  telefon : 65 512 28 22
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
       6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
           - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
           - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
           - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą    
             przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
           - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
           - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
           - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
           - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
             żądając w zamian ich ograniczenia,
           - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
             ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
           - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
             uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
           - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
             zgody wyrażonej przez tą osobę,
           - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
           - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na
             podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
             Administratora,
           - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
             Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
             interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
             danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
      8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
          danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
          momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
          cofnięciem, z obowiązującym prawem.
      9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej
nr 3 z Oddziałami
          Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
          wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
    10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
          podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
    11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
         osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
    12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.