Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
 
 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:


  1. udzielanie indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom ze schorzeniami narządu ruchu bez względu na etiologię schorzenia, prowadzenie diagnostyki neurofizjologicznej,

  2. udzielanie indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom z naruszoną sprawnością organizmu inną niż wymienione w pkt.1,

  3. udzielanie świadczeń konsultacyjnych zakładom oraz osobom kierowanym przez te zakłady,

  4. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie rehabilitacji leczniczej,

  5. prowadzenie profilaktyki oraz szerzenie oświaty zdrowotnej na rzecz zapobiegania niepełnosprawnościom,

  6. współpraca z zakładami ubezpieczeniowymi, placówkami pomocy społecznej i innymi jednostkami organizacyjnymi zmierzającymi do zmniejszenia stopnia niepełnosprawności społeczeństwa.

 
 
 
Stanowiska: 
 
Administracja:
 
Pion medyczny:
 
Personel pomocniczy:

 

UCHWAŁA NR XXXIV/360/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

STATUT