Majątek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie

Majatek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie - stan na dzień 31.12.2020 roku

Grunty 305 407,47 zł

Budynki i budowla 4 979 484,43 zł

Urządzenia techniczne i maszyny 50 446,70 zł

Środki transportu 77 784,52 zł

Inne środki trwałe 169 497,42 zł

 Razem 5 582 620,54 zł

 

Wartości niematerialne i prawne 23 485,00 zł