Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

wartości kwoty 14  000 euro

 

 

Znak sprawy P-1/221/11-13/2013

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

    Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Kościanie

    Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

2. Nazwa i adres oferenta:

3. Przedmiot zamówienia:        dostawa środków czystości

4. Opis zamówienia:

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na środki czystości wg załączonego wykazu

 

 

5. Warunki płatności – przelew lub gotówka.

6. Inne wymagania -  DOSTAWA TOWARU DO PLACÓWKI

7. Kryteria oceny ofert – cena, jakość,

8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie   Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

     Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan 

 lub

b) przesłać na adres Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

    Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan lub

 

c) w wersji elektronicznej na e-mail.       przedszkole11monika@op.pl

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 marca 2013r. do godz. 14.00

Wykaz środków czystości