Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kościanie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

kierownik

w Środowiskowym Domu Samopomocy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:

-kierowanie rehabilitacją społeczną i psychiatryczną opieką zdrowotną podopiecznyxch

 Środowiskowego Domu Samopomocy,

-opracowywanie, weryfikacja i realizacja regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy,

-zatwierdzanie i okresowa kontrola realizacji programów terapeutyczno-dydaktycznych

 realizowanych w grupach terapeutycznych,

-przyjmowanie, weryfikacja merytoryczna i formalna wniosków o skierowanie do 

 Środowiskowego Domu Samopomocy,

-udział w tworzeniu oraz kontrola realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy,

-rozliczanie odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy,

-współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, szkołami i 

 innymi placówkami współpracującymi,

-nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami (opiekunami) podopiecznych

 Środowiskowego Domu Samopomocy,

-nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, Ppoż., sanitarnych w Środowiskowym Domu

 Samopomocy,

-kierowanie personelem Środowiskowego Domu Samopomocy, tworzenie harmonogramów

 pracy personelu oraz kontrola ich realizacji,

-prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy,

 

Wymagania niezbędne:

1.Dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe

  o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka

  społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie oraz specjalizacja z zakresu

  pomocy społecznej.

2.Co najmniej 5 lat stażu pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

3.Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych,

  ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i przepisów wykonawczych do tych ustaw.

4.Znajomość Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu

  Kościańskiego.

5.Znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania (dodatkowe) pożądane:

1.Studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej.

2.Tytuł zawodowy pracownika socjalnego.

3.Umiejętność redagowania i analizowania dokumentów związanych z ustawą o pomocy

  społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz formułowania wniosków.

4.Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontaktem z podopiecznymi pomocy

  społecznej.

5.Umiejętność pracy w zespole.

6.Wysokie poczucie odpowiedzialności.

7.Dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

-oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

  przestępstwo popełnione umyślnie,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

  rekrutacji,

-życiorys.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 07 październik 2005r.

pod adres:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs-kierownik ŚDS

 

Inne informacje:

Osoby spełniające wymagania określone powyżej zaproszone zostana na rozmowę kwalifikacyjną.

Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podjęta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.