SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA 2008 ROK

 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA  

ZA 2008 ROK

  

 

KOŚCIAN, MARZEC 2009 ROKU


SPIS TREŚCI

 

 

str.

 

Załącznik nr 1. (*.pdf) Wykonanie dochodów budżetowych w 2008 roku

3

 

Załącznik nr 2. (*.pdf) Wykonanie wydatków budżetowych w 2008 roku

11

 

Załącznik nr 3. (*.pdf) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2008 roku

28

 

Załącznik nr 4. (*.pdf) Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana  w 2008 roku

31

 

Załącznik nr 5. (*.pdf) Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2008 roku

37

 

Załącznik nr 6. (*.pdf) Informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach w spłacaniu  należności na rzecz Miasta w 2008 roku, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja Podatkowa

42

 

Załącznik nr 7. (*.pdf) Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych  w 2008 roku

44

 

Załącznik nr 8. (*.pdf) Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

46

 

Załącznik nr 9. (*.pdf) Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku

47

 

Załącznik nr 10. (*.pdf)  Przychody i koszty instytucji kultury w 2008 roku

51

 

Załącznik nr 11. (*.pdf) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu                            profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2008 roku

52

 

Załącznik nr 12. (*.pdf)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

55

1.

Budżet Miasta Kościana za 2008 rok

56

 

1.1. Wstęp (*.pdf)

56

 

1.2. Dochody budżetowe (*.pdf)

62

 

1.3. Wydatki budżetowe (*.pdf)

78

2.

Należności i zobowiązania jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych

126

3.

Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007

129

4.

Informacja dotycząca dokonanych umorzeń oraz ulg w spłacaniu należności na rzecz Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy-Ordynacja Podatkowa

131

5.

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

131

6.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Punkty 2 -6. (*.pdf)

133

7.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych (*.pdf)

135

 

7.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

135

 

7.2. Przedszkola

136

 

7.3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

139