SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA KOŚCIANA ZA 2006 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kościana za 2006 rok. (*.pdf)

1.

Budżet Miasta Kościana za 2006 rok

 

1.1. Wstęp

 

1.2. Dochody budżetowe

 

1.3. Wydatki budżetowe

2.

Należności i zobowiązania jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych

3.

Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2005

4.

Informacja dotycząca dokonanych umorzeń oraz ulg w spłacaniu należności na rzecz Miasta Kościana, do których nie stosuje się Ustawy – Ordynacja podatkowa

5.

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

6.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

7. Przychody i wydatki zakładów budżetowych (*.pdf)

 

 

 

 

7.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 

7.2. Przedszkola

 

7.3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 

 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych w 2006 roku (*.pdf)

 Załącznik nr2 Wykonanie wydatków budżetowych w 2006 roku (*.pdf)

 Załącznik nr 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w 2006 roku (*.pdf)

 Załącznik nr 4 Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana w 2006 roku (*.pdf)

 Załącznik nr 5 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2006 roku (*.pdf)

 Załącznik nr 6 Informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach w spłacaniu należności na rzecz Miasta w 2006 roku, do których nie stosuje się Ustawy – Ordynacja podatkowa (*.pdf)

 Załącznik nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2006 roku (*.pdf)

 Załącznik nr 8 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku (*.pdf)

 Załącznik nr 9 Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku (*.pdf)

 Załącznik nr 10 Przychody i koszty instytucji kultury w 2006 roku (*.pdf)

 Załącznik nr 11 Instytucje kultury (*.pdf)

 Załącznik nr 12 Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie (*.pdf)

 Załącznik nr 13 Warsztaty Terapii Zajęciowej (*.pdf)