INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku
II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2013 roku przedsięwzięć określonych w załaczniku do wieloletniej prognozy finansowej
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2014
    1. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
    2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów i zadań pozostałych
/punkty 1-2/