INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO: -INSTYTUCJI KULTURY, -OŚRODKA REHABULITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZA I PÓŁROCZE 2008

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO:

                                     - INSTYTUCJI KULTURY,

                                     - OŚRODKA REHABILITACYJNEGO DLA  

                                        DZIECI I MŁODZIEŻY

 

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

 

KOŚCIAN,

SIERPIEŃ 2008 ROKU

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

 

str.

 

Załącznik nr 1. (*.pdf) Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2008 roku

3

 

Załącznik nr 2. (*.pdf) Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2008 roku

10

 

Załącznik nr 3. (*.pdf) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w I półroczu 2008 roku

23

 

Załącznik nr 4. (*.pdf) Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana  w I półroczu 2008 roku

25

 

Załącznik nr 5. (*.pdf)Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2008 roku

29

 

Załącznik nr 6. (*.pdf) Informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach w spłacaniu  należności na rzecz Miasta w I półroczu 2008 roku, do których nie        stosuje się ustawy – Ordynacja Podatkowa

34

 

 

Załącznik nr 7. (*.pdf) Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w I półroczu 2008 roku

36

 

Załącznik nr 8. (*.pdf)Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2008 roku

38

 

Załącznik nr 9. (*.pdf) Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych  w I półroczu 2008 roku

39

 

Załącznik nr 10. (*.pdf)  Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2008 roku

42

 

Załącznik nr 11. (*.pdf)Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu                       profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i  narkomanii

43

1.

Budżet Miasta Kościana za I półrocze 2008 roku (*.pdf)

45

 

1.1. Wstęp

45

 

1.2. Dochody budżetowe

53

 

1.3. Wydatki budżetowe

68

2.

Należności i zobowiązania jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych

111

3.

Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007

114

4.

Informacja dotycząca dokonanych umorzeń oraz ulg w spłacaniu należności na rzecz Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy-Ordynacja Podatkowa

116

5.

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

116

6.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Punkty 1.3 do 6. (*.pdf)

118

7.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych (*.pdf)

120

 

7.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

120

 

7.2. Przedszkola

123

 

7.3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

130

8.

Instytucje kultury

 Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf)

Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf)

Muzeum Regionalne (*.pdf)

133

9.

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie (*.pdf)

153