INFORMACJE DODATKOWE ZA ROK 2008.

 
INFORMACJE DODATKOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIASTA KOŚCIANA ZA ROK 2008.
 
/ ZGODNIE Z ART. 14 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. - DZ. U. NR 249/
 
 
 
A.   Informacja o wykonaniu budżetu miasta Kościana  za  2008 rok
     (znajduje się na stronie internetowej:    bip.wokiss.pl/koscianm
     w zakładce:    Budżet i podatki / Budżet / Sprawozdania z wykonania budżetu ).
 
B.   Miasto Kościan w 2008r nie posiadało zobowiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 -ustawy o finansach publicznych.
 
C.   Kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu tertorialnego - znajdują się w wykonaniu budżetu miasta Kościana za 2008 rok.
 
D.  Miasto Kościan w 2008r nie udzielało poręczeń i gwarancji.
 
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2008R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY (*.pdf)
 
F. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH , KTÓRYM W 2008R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ - brak.