INFORMACJA O PRZEBIEGU kSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

I.Infirmacja o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2011 roku
II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2011 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej
    wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2013
I.1. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
1. treść
I.2. Informacja o przebiegu realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. treść