SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2010 ROK

SPIS TREŚCI
 
Załącznik nr 1.
Wykonanie dochodów budżetowych w 2010 roku
Załącznik nr 2.
Wykonanie wydatków budżetowych w 2010 roku
Załącznik nr 3.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w w 2010 roku
Załącznik nr 4.
Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w 2010 roku
Załącznik nr 5.
Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2010 roku
Załącznik nr 6.
Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacaniu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miejskiej w 2010 roku
Załącznik nr 7.
Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2010 roku
Załącznik nr 8.
Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2010 roku
Załącznik nr 9.
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2010 roku
Załącznik nr 10.
Przychody i koszty instytucji kultury w 2010 roku
Załącznik nr 11.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2010 roku
Załącznik nr 12.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze śrdków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
1. Budżet Gminy Miejskiej za 2010 rok
    1.1. Wstęp
    1.2. Dochody budżetowe
    1.3. Wydatki budżetowe
2. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych
3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009
4. Informacja dotycząca dokonanych umorzeń oraz ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miejskiej Kościan
5. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych
    punkty 2-5
6. Przychody i wydatki zakładów budżetowych
    6.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
    6.2. Przedszkola Samorządowe
    6.3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji