Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVIII sesji Rady w dniu 19.12.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXVIII/283/13

  283

  zal. 1

  zal. 2

  objaśnienia

 

2.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXVIII/284/13

  284

  zal. 1

  zal. 2

  zal. 3

  zal. 4

  zal. 5

  zal. 6

  zal. 7

  zal. 8

 

3.

wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

XXVIII/285/13

  285

 

4.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXVIII/286/13

  286

  zal. 1

  zal. 2

  objaśnienia

 

5.

uchwały budżetowej na 2014 rok

XXVIII/287/13

  287

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. 23.12.2013 r.
poz. 7400 LINK

6.

emisji obligacji komunalnych

XXVIII/288/13

  288

 

7.

udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

XXVIII/289/13

  289

 

8.

udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

XXVIII/290/13

  290

 

9.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXVIII/291/13

  291

 

10.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXVIII/292/13

  292

 

11.

przystąpienia Gminy Miejskiej Kościan do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych niebędącej działalnością gospodarczą

XXVIII/293/13

  293

 

12.

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

XXVIII/294/13

  294

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. 22.01.2014 r. poz. 519 LINK

13.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXVIII/295/13

  295

 

14.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXVIII/296/13

  296

 

15.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2014 rok

XXVIII/297/13

  297