WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: art. 9c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zmianami).

        Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zmianami), w ramach których przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odpierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Miasto Kościan należy do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów "SELEKT".

W związku z powyższym na terenie gminy Kościan wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów "SELEKT" na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek i inne pliki do pobrania dot. wpisu do rejestru znajdują się na stronie www.czo-selekt.biuletyn.net - zakładka ochrona środowiska.