Wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód (ZK IV)

WYPŁACANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD

 

 

 

I.              WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.       „Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód" (ZK 4)

2.       Załączniki /w zależności od sytuacji/:

      - zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej)

      - zaświadczenie określające kwotę utraconego wynagrodzenia lub dochodu wydane przez:

      - pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w   

        stosunku służbowym,

      - naczelnika urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność 

        gospodarczą,

    - oświadczenie o wysokości procentowej zryczałtowanego podatku od przychodów z  

      działalności gospodarczej (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą)

    - oświadczenie o utrzymaniu się wyłącznie z działalności rolnej (dot. osób utrzymujących

      się wyłącznie z działalności rolnej)

 

II.            SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

 

1.     przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana

2.     złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana

3.     przesłać faxem

4.     przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego Kościana

 

III.           TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Bez zbędnej zwłoki - do 7 dni.

 

IV.           OPŁATY

 

              Nie pobiera się.

 

V.            TRYB ODWOŁAWCZY

 

             Nie przysługuje.

 

VI.           PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1541) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1520 ze zm.).

 

VII.         UWAGI

 

  1. Zaświadczenie o uzyskanych dochodach od pracodawcy winno być podawane jako kwota brutto.
  2. Wysokość kwot, o których mowa w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1520) w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, na wniosek żołnierza stwierdza:

- Naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność

  gospodarczą,

- Pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostającymi w

  stosunku służbowym.

     

VIII.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych we współpracy z Biurem Finansowo-Księgowym.

 

IX.            PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Beata Ścigała - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Hanna Węgierska-Skiba - Główny księgowy

 X.           KLAUZULA INFORMACYJNA RODO