PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (GM 21)

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (GM-21) oraz klauzula informacyjna (KI 21)

2.     Załączniki:

-         Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

-         Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 56,- zł (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych) - (opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy w Kościanie, nr konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi w budynku Urzędu Miejskiego Kościana).

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mieczysław Wojtecki.