DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY (GM 19)

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (GM 19) oraz klauzula informacyjna (KI 19)  .

2.     Załączniki do wniosku:

-         kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wyznacza się wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii wymienionej powyżej mapy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów,

-         planowany sposób zagospodarowania terenu oraz powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu, przedstawione na kserokopii wymienionej powyżej mapy,

-         charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu przedstawione w formie graficznej - rysunki zawierające elewacje,

-         zapewnienie od gestorów sieci, że istniejące uzbrojenie jest wystarczające do realizacji zamierzenia inwestycyjnego lub umowa gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla realizacji planowanej inwestycji, zawarta między inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną (nie dotyczy przyłączy),

-         Dowód opłaty skarbowej (w sprawach budownictwa mieszkaniowego wolne od opłaty skarbowej).

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 60 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

-         opłata skarbowa za wydanie decyzji 107,- zł (opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy w Kościanie, nr konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi w budynku Urzędu Miejskiego Kościana).

-         w sprawach budownictwa mieszkaniowego wolne od opłat.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.   

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 59 - art. 67 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mieczysław Wojtecki.