DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW (USC 35)

 

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A – wniosek (USC 34),

do wglądu:

dowód osobisty wnioskodawcy

 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B – wniosek (USC 34),

deklaracja (USC 33),

kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiste stawiennictwo lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 3 dni.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Kościanie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 

VII.       UWAGI

 

Dopisanie do rejestru wyborców – część A

 

Wyborca stale zamieszkały lub nie zamieszkały, ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały na własny wniosek, wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborczym, właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok.

 

Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy. Wniosek można składać cały rok.

 

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie miasta Kościana, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje pod określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie miasta Kościana może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

 

Dopisanie do rejestru wyborców – część B

 

Wyborca – obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej (o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców), wpisany jest na własny wniosek.

Do wniosku muszą być dołączone:

kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium rzeczypospolitej Polskiej.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mirosława Dominiczak inspektor urzędu stanu cywilnego

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

Renata Noskowiak inspektor urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)