WYBORY - INNE INFORMACJE

 

 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów.  Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek złożony w urzędzie gminy.

 

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek, wniesiony na piśmie, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, może być dopisany do SPISU WYBORCÓW w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.Do 23 czerwca 2020 r.

 

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, wniesione na piśmie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu.