REKLAMACJE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW (USC 33)

 

REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

WNIOSEK „Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców” (USC 31),

do wglądu:

dowód osobisty wnioskodawcy  

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiste stawiennictwo  lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 3 dni.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.  

 

 V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Skargę na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Kościanie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

 

VII.       UWAGI

 

Uprawnionym do wniesienia skargi jest wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mirosława Dominiczak inspektor urzędu stanu cywilnego

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

Renata Noskowiak inspektor urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)