IV sesja Rady Miejskiej Kościana - 29.01.2015 r.

 

IV sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 29 stycznia 2015 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Podsumowanie sportowego współzawodnictwa osiedli miasta Kościana za 2014 r.

4. Zapytania i wolne wnioski

5. Przyjęcie protokołu z  III sesji Rady Miejskiej Kościana

6. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej pobierz

7. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym  pobierz

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan  - proj. nr 24

9.2. kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 22

9.3. wskazania trzech osób do Kapituły Nagrody ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE" - proj. nr 20

9.4. zmiany uchwały Nr X/97/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 roku - proj. nr 21

przerwa

9.5. zmiany Uchwały Nr VIII/91/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.03.2003 r. w sprawie uchwalenia diet dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych - proj. nr 25

9.6. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 26

9.7. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr VIII/74/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania - proj. nr 27

9.8. reprezentowania Gminy Miejskiej Kościan w Stowarzyszeniu Wspierania  Przedsiębiorczości w Kościanie - proj. nr 23

10.  Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kościana na 2015 rok

11.  Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej Kościana na 2015 rok     pobierz

12.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

13.  Wolne głosy

14.  Zakończenie sesji

 

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                             (-) Piotr Ruszkiewicz

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 26 stycznia 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 24

4.2.  zmiany uchwały nr X/97/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 r.  - proj. nr 21

4.3.  wskazania trzech osób do Kapituły Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE" - proj. nr 20

4.4.  kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 22

4.5.  zmiany Uchwały Nr VIII/91/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.03.2003 r. w sprawie uchwalenia diet dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych  - proj. nr 25

5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 r.

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.  

                                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                              (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 27 stycznia 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 24

4.2.   ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr VII/74/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania - proj. nr 27

4.3.  reprezentowania Gminy Miejskiej Kościan w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie - proj. nr 23

5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                               (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 28 stycznia 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 24

4.2.  zmiany uchwały Nr VIII/91/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.03.2003 r. w sprawie uchwalenia diet dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych - proj. nr 25

5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                               (-) Aleksander Heller