V sesja Rady Miejskiej Kościana - 26.03.2015 r.

 

V sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 26 marca 2015 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16.00.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  IV sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  pobierz

9.  Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kościańskiego w 2014 roku   pobierz

10.  Roczne sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2014 roku  pobierz

11.  Sprawozdanie z pracy Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie za 2014 rok  pobierz

12.   Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie za rok 2014   pobierz

13.  Podjęcie uchwał w sprawie:

13.1.  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 30

13.2.  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan  - proj. nr 31

13.3.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 29

13.4.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 38

13.5.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wyzwolenia na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 39

13.6.  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łazienek" w Kościanie - proj. nr 32

13.7.  utraty mocy Uchwały nr XVIII/179/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 lutego 2008 r. - proj. nr 33

przerwa

13.8.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 40   zal.1   zal.2   objaśnienia

13.9.  zmian uchwały budżetowej na 2015 r. - proj. nr 41   zal.1    zal.2   zal.3    zal.4    zal.5    zal.6    zal.7   zal.8

13.10.  powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - proj. nr 34

13.11.  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2015 r. - proj. nr 35

13.12.  Regulaminu Stadionu Miejskiego w Kościanie - proj. nr 42

13.13.  utworzenia odrębnych obwodów głosowania - proj. nr 37

13.14.  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2015 rok - proj. nr 28

13.15.  zmiany Uchwały Nr VIII/91/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.03.2003 r. w sprawie uchwalenia diet dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych - proj. nr 36

14.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

15.  Wolne głosy

16.  Zakończenie sesji

 

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                         (-) Piotr Ruszkiewicz

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 23 marca 2015 r. w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kościanie oraz działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2014 roku.

5.  Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie za rok 2014.

6.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

6.1.  powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - proj. nr 34

6.2. utworzenia odrębnych obwodów głosowania - proj. nr 37

6.3. regulaminu Stadionu Miejskiego w Kościanie - proj. nr 42

7.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

8.  Wolne głosy.

9.  Zakończenie

                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                              (-) Paweł Grodziski

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 24 marca 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Sprawozdanie z pracy Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie za 2014 r.

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1.wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 30

5.2.wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 31

5.3.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 29

5.4.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 38

5.5.wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wyzwolenia na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 39

5.6.przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łazienek" w Kościanie - proj. nr 32

5.7.utraty mocy Uchwały nr XVIII/179/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 lutego 2008 r. - proj. nr 33

5.8.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2015 r. - proj. nr 35

6.  Przedstawienie pisma Burmistrza Miasta nr GM.6722.4.2012 z 10.03.2015 r. dot. projektu zagospodarowania terenu poł. pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i Kanałem Obry.

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                              (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 25 marca 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 40

4.2.  zmian uchwały budżetowej na 2015 r. - proj. nr 41

4.3.  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 30

4.4.  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 31

4.5.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 29

4.6.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 38

4.7.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wyzwolenia na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 39

4.8.  zmiany uchwały Nr VIII/91/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.03.2003 r. w sprawie uchwalenia diet dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych - proj. nr 36

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                             (-) Aleksander Heller