VII sesja Rady Miejskiej Kościana - 25.06.2015 r.

VII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 25 czerwca 2015 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Zapytania i wolne wnioski

4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Kościana

5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej pobierz  

6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym pobierz

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia:

8.1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2014 rok, 

8.2. przedstawienie sprawozdania finansowego,

8.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2014 r.,

8.4. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan według stanu na 31.12.2014 r.,

8.5. przedstawienie opinii komisji stałych,

8.6. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

8.7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

8.8. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym,

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan za 2014 rok – proj. nr 53

9.2. udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok – proj. nr 54

przerwa

9.3. zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – proj. nr 55

9.4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2014 rok  proj. nr  56   zal.1   zal.2   zal.3   dane uzup.

9.5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie za 2014 rok   proj. nr 57    zal.1    zal.2    zal.3    dane uzup.

9.6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie za 2014 rok  proj. nr 58    zal.1    zal.2    zal.3    dane uzup.

9.7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2014 rok – proj. nr 59    zal.1    zal.2    zal.3

9.8. zmiany Uchwały Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu – proj. nr 63

9.9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan   proj. nr  61    zal.1    zal.2   objaśnienia

9.10. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok  proj. nr 62   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7  

9.11. zmiany uchwały nr XIII/127/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Kościan – proj. nr  60

9.12. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Kościuszki – proj. nr 64

9.13. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników - proj. nr 65

10.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

11.  Wolne głosy

 

12.  Zakończenie sesji

 
Przewodniczący Rady

 

(-) Piotr Ruszkiewicz

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 22 czerwca 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 17.00.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2014 rok.

5.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury za rok 2014 - proj. nr 56

5.2.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Tomaszewskiego w Kościanie za rok 2014 - proj. nr 57

5.3.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. dr. H. Florkowskiego w Kościanie za rok 2014 - proj. nr 58

5.4.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2014 - proj. nr 59

5.5.powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników  - proj. nr 65

6.Wolne głosy.

7.Zakończenie.       

                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                  (-) Paweł GrodziskiPosiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 23 czerwca 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2014 r.

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. zmiany uchwały nr XIII/127/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26.01.2012 r. oraz wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Kościan - proj. nr 60

5.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Kościuszki - proj. nr 64

6. Wyrażenie opinii w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałem Obry.

7. Wolne głosy.

8. Zakończenie.

                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                    (-) Teodor KubackiPosiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 24 czerwca 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2014 rok

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 61

5.2. zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. - proj. nr 62

5.3. zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - proj. nr 55

5.4. zmiany Uchwały Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21.05.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 63

5.5. zmiany uchwały Nr XIII/127/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26.01.2012 r oraz wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Kościan - proj. nr 60

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.


                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                 (-) Aleksander Heller