INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr 1 . Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 2 . Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 3 . Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w I półroczu 2015 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 4 . Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościanw I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 5 . Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 6 . Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 7 . Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 8 . Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 9 . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 10 . Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załącznik nr 11 . Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

1. Budżet Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2015 roku

    1. 1. Wstęp

    1. 2. Dochody budżetowe

    1. 3. Wydatki budżetowe

2. Informacja o stanie zobowiązań i należności

3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014

4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego

    4. 1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

            /punkty 2-4 /