Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXV sesji Rady w dniu 27.03.1996r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

odrzucenia wniosku mieszkańców Kościana o przeprowadzenie referendum

XXV/240/96

 240

 

2.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1996r. w zakresie dochodów i wydatków oraz określenia źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XXV/241/96

 241

 

3.

udzielenia pożyczki Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Kościanie

XXV/242/96

 242

 

4.

zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu na finansowanie budowy wysypiska odpadów komunalnych dla m. Kościana we wsi Bonikowo gm. Kościan

XXV/243/96

 243

 

5.

planu sieci publicznych szkół podstawowych w mieście Kościanie oraz granic ich obwodów

XXV/244/96

 244

 

6.

ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kościan

XXV/245/96

 245

 

7.

zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług przedszkoli samorządowych w mieście Kościanie

XXV/246/96

 246

 

8.

ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe w mieście Kościanie

XXV/247/96

 247

 

9.

wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulicy Kątnej

XXV/248/96

 248

 

10.

zmiany Uchwały Nr XX/202/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12.12.1995r. w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie

XXV/249/96

 249

 

11.

uchylenia Uchwały Nr XX/201/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12.12.1995r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu prowadzenia egzekucji administracyjnej środków pieniężnych

XXV/250/96

 250

 

12.

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XXV/251/96

 251

 

13.

zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1996

XXV/252/96

 252

 

14.

zmiany Uchwały Nr XIV/139/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10.12.1991r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XXV/253/96

 253