Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVI sesji Rady w dniu 16.04.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

XXVI/254/96

 254

 

2.

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 1995r.

XXVI/255/96

 255

 

3.

likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie i utworzenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie i Miejskiego Zakładu Zieleni i Oczyszczania Miasta w Kościanie

XXVI/256/96

 256

 

4.

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kościana z wykonania budżetu za 1995r.

XXVI/257/96

 257

 

5.

ustalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

XXVI/258/96

 258

 

6.

ustalenia Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

XXVI/259/96

 259

 

7.

ustalenia Statutu Miejskiego Zakładu Zieleni i Oczyszczania Miasta w Kościanie

XXVI/260/96

 260