Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVII sesji Rady w dniu 21.05.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst  uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1996r. w zakresie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XXVII/261/96

 261

 

2.

udzielenia pełnomocnictwa do wystąpienia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Ośrodek Zajmiejcowy w Poznaniu

XXVII/262/96

 262

 

3.

określenia regulaminu komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkół i przedszkoli

XXVII/263/96

 263

 

4.

powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Kościana do składu komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, Samorządowego Przedszkola nr 4 i  Samorządowego Przedszkola nr 5 w Kościanie

XXVII/264/96

 264

 

5.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie

XXVII/265/96

 265

 

6.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 4 w Kościanie

XXVII/266/96

 266

 

7.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 5 w Kościanie

XXVII/267/96

 267

 

8.

wyrażenia zgody na zawarcie "Umowy dofinansowania" przedsięwzięcia pn. „remont trybun, bieżni, trwałych urządzeń lekkoatletycznych i zaplecza socjalnego stadionu"

XXVII/268/96

 268

 

9.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie dotacji z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie w formie weksla in blanco

XXVII/269/96

 269

 

10.

zatwierdzenia Statutu Żłobka Miejskiego w Kościanie

XXVII/270/96

 270

 

11.

zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przemysłowych Cukrowni i ścieków komunalnych dla miasta Kościana - zadanie I i II

XXVII/271/96

 271

 

12.

osiągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Gurostwo w Kościanie związanej z ochroną ujść wody pitnej

XXVII/272/96

 272

 

13.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochron y Środowiska w Lesznie w formie weksla in blanco

XXVII/273/96

 273

 

14.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy gwarancji bankowej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. oddział w Kościanie

XXVII/274/96

 274

 

15.

zbycia działek zabudowanych garażami oraz przeznaczonych pod zabudowę

XXVII/275/96

 275

 

16.

przyznania Nagród Twórczych Miasta Kościana

XXVII/276/96

 276

 

17.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Promienistej

XXVII/277/96

 277

 

18.

nabycia nieruchomości

XXVII/278/96

 278

 

19.

przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie

XXVII/279/96

 279

 

20.

zmiany Uchwały Nr XIV/139/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10.12.1991r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XXVII/280/96

 280

 

22.

wyrażenia woli zawarci umowy o partnerstwie miast Kościan i Wernshausen (Niemcy)

XXVII/281/96

 281

 

23.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

XXVII/282/96

 282