Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVIII sesji Rady w dniu 26.06.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1996r. w zakresie dochodów i wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XXVIII/283/96

 283

 

2.

zmiany Uchwały nr XIV/139/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10.12.1991r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana

XXVIII/284/96

 284

 

3.

likwidacji Samorządowego Przedszkola nr 6 w Kościanie

XXVIII/285/96

 285

 

4.

uchylenia Uchwały Nr XXIII/234/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 lutego 1996r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/130/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 kwietnia 1995r. w sprawie przyjęcia zadania „Warsztat Terapii Zajęciowej" dla osób niepełnosprawnych

XXVIII/286/96

 286

 

5.

odtworzenia aktu założycielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie

XXVIII/287/96

 287

 

6.

zmiany uchwały określającej stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

XXVIII/288/96

 288

 

7.

opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie wybudowania urządzeń komunalnych i gazowych

XXVIII/289/96

 289

 

8.

oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Kościanie przy ul. Towarowej i ul. Łąkowej

XXVIII/290/96

 290

 

9.

ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulic Kruczkowskiego-Podgórna

XXVIII/291/96

 291

 291 mapa

 

10.

zmiany Uchwały Nr XXI/211/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 1995r. w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta Kościana i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Kościana

XXVIII/292/96

 292

 

11.

zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy Placu Wolności 5

XXVIII/293/96

 293