Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXX sesji Rady w dniu 27.08.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kościana na I półrocze 1996r.

XXX/298/96

 298  
 

 

2.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1996r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XXX/299/96

 299

 

3.

procedury uchwalenia budżetu miasta Kościana oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

XXX/300/96

 300

 

4.

ustalenia ceny skupu 1 kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie miasta Kościana na II półrocze 1996r.

XXX/301/96

 301

 

5.

wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP (art. 3 p. 3 i art. 3 p. 14) ustawy z dnia 4 lipca 1996r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody

XXX/302/96

 302

 

6.

udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciąganej przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Kościanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie

XXX/303/96

 303

 

7.

wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie

XXX/304/96

 304

 

8.

wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie

XXX/305/96

 305

 

9.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Gostyńskiej

XXX/306/96

 306

 

10.

zmiany uchwały o powołaniu Komisji Mieszkaniowej

XXX/307/96

 307

 

11.

odwołania ze składu Komisji Planowania, Działalności Gospodarczej i Rozwoju Miasta

XXX/308/96

 308

 

12.

wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulic Łąkowej

XXX/309/96

 309

 

13.

zmiany Uchwały Nr XXVIII/291/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26.06.1996r. w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w rejonie ulic Kruczkowskiego-Podgórna

XXX/310/96

 310