Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXI sesji Rady w dniu 24.09.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1996r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz źródeł sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XXXI/311/96

 311

 

2.

zmiany Uchwały Nr XXIX/294/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9.08.1996r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy gwarancyjnej bankowej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. oddział w Kościanie dotyczącej spłaty kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej osiedla Gurostwo

XXXI/312/96

 312

 

3.

zmiany Uchwały Nr XXIX/295/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9.08.1996r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy gwarancji bankowej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. oddział w Kościanie dotyczącej spłaty pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków

XXXI/313/96

 313

 

4.

utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie

XXXI/314/96

 314

 

5.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu w formie weksla in blanko

XXXI/315/96

 315

 

6.

wyrażenia opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie

XXXI/316/96

 316

 

7.

wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie

XXXI/317/96

 317

 

8.

zmiany Uchwały nr XXV/246/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27.03.1996r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług przedszkoli samorządowych w mieście Kościanie

XXXI/318/96

 318

 

9.

zmiany Uchwały Nr XXV/247/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27.03.1996r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe w mieście Kościanie

XXXI/319/96

 319

 

10.

zmiany Uchwały Nr VI/67/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27.10.1994 w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

XXXI/320/96

 320

 

11.

zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Śmigielskiej (przy stacji CPN)

XXXI/321/96

 321

 

12.

zbycia w trybie bezprzetargowym działki położonej w Kościanie przy ul. Powstańców Wlkp.

XXXI/322/96

 322

 

13.

uchylenia uchwał Rady Miejskiej Kościana

XXXI/323/96

 323

 

14.

odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXXI/324/96

 324

 

15.

odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXXI/325/96

 325

 

16.

ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulicy Łąkowej

XXXI/326/96

 326

 

17.

zmiany porozumienia zawartego między Gmina Kościan a Gminą Miejską Kościana z dnia 12.03.1992r.

XXXI/327/96

 327

 

18.

zmiany Uchwały Nr V/53/90 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.1990r. w sprawie utworzenia osiedli w mieście Kościanie

XXXI/328/96

 328

 

19.

zmiany Uchwały Nr VIII/96/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21.12.1994r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XXXI/329/96

 329

 

20.

wyłonienia członków do Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

XXXI/330/96

 330