Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXIV sesji Rady w dniu 10.12.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1996r. w zakresie dochodów i wydatków oraz źródła finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XXXIV/345/96

 345

 

2.

opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta Kościana i opłat za odpady ciekłe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Kościana

XXXIV/346/96

 346

 

3.

przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta Kościana

XXXIV/347/96

 347

 

4.

uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXXIV/348/96

 348

 

5.

wyboru członka Zarządu Miasta Kościana

XXXIV/349/96

 349

 

6.

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

XXXIV/350/96

 350

 

7.

zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych

XXXIV/351/96

 351

 

8.

zmiany Uchwały Nr XXXIII/295/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 lipca 1993r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Kościanie oraz zasad ich wydawania

XXXIV/352/96

 352

 

9.

osiedlenia w mieście Kościanie rodziny narodowości polskiej z Republiki Kazachstanu

XXXIV/353/96

 353