Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XLV sesji Rady w dniu 29.12.1997r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiana w budżecie miasta Kościana na 1997r. w zakresie dochodów i wydatków

XLV/450/97

  450

 

2.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1998r.

XLV/451/97

  451

 

3.

podatku od środków transportowych na 1998r.

XLV/452/97

  452

 

4.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 1998r.

XLV/453/97

  453

 

5.

wprowadzenia opłaty administracyjnej na 1998r. za czynności urzędowe wykonane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

XLV/454/97

  454

 

6.

opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Kościana i opłat za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Kościana

XLV/455/97

  455

 

7.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1998r.

XLV/456/97

  456

 

8.

ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Zieleni i Oczyszczania Miasta w Kościanie

XLV/457/97

  457

 

9.

ustalenia cennika usług Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

XLV/458/97

  458

 

10.

ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie

XLV/459/97

  459

 

11.

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XLV/460/97

  460

 

12.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/461/97

  461

 

13.

o przystąpienia do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/462/97

  462

 

14.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/463/97

  463

 

15.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/464/97

  464

 

16.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/465/97

  465

 

17.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/466/97

  466

 

18.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/467/97

  467

 

19.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/468/97

  468

 

20.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/469/97

  469

 

21.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/470/97

  470

 

22.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/471/97

  471

 

23.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/472/97

  472

 

24.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/473/97

  473

 

25.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/474/97

  474

 

26.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/475/97

  475

 

27.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/476/97

  476