Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVI sesji Rady w dniu 16.12.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 1999 r.

XVI/164/99

 164

 

2.

ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe w mieście Kościanie

XVI/165/99

 165

 

3.

szczegółowych zasad przyznawania i opłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

XVI/166/99

 166

 

4.

zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej z zakresu zadań własnych

XVI/167/99

 167

 

5.

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22.04.1997 r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XVI/168/99

 168

 

6.

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie na 2000 r.

XVI/169/99

 169

 

7.

opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę m. Kościana i opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Kościana

XVI/170/99

 170

 

8.

podatku od nieruchomości na 2000 r.

XVI/171/99

 171

 

9.

podatku od środków transportowych na 2000 r.

XVI/172/99

 172

 

10.

zwolnienia z podatku od posiadania psów w 2000 r.

XVI/173/99

 173

 

11.

wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2000 r. za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

XVI/174/99

 174

 

12.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2000 r.

XVI/175/99

 175 (1)
 175 (2)

 

13.

przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2000

XVI/176/99

 176

 

14.

uchylenia Uchwały Nr XX/199/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12.12.1995 r. w sprawie zasad obrotu i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta Kościana

XVI/177/99

 177

 

15.

przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana do Wielkopolskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Poznaniu

XVI/178/99

 178

 

16.

przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana do energetyki Poznańskiej S.A. Zakład Usług Energetycznych w Kościanie

XVI/179/99

 179