Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XX sesji Rady w dniu 27.04.2000r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

XX/210/2000

 210

 

2.

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kościana z tytułu wykonania budżetu w 1999 r.

XX/211/2000

 211

 

3.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 2000 r.

XX/212/2000

 212

 

4.

zmiany Uchwały Nr XVII/182/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.12.1999 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999 r.

XX/213/2000

 213

 

5.

zmiany Uchwały Nr LII/532/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.06.1998 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto  Kościan

XX/214/2000

 214

 

6.

określenia regulaminu konkursu na dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Kościanie i pracy komisji konkursowej powołanej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora tej placówki

XX/215/2000

 215

 

7.

założenia i organizacji Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie ul. Wyzwolenia 24

XX/216/2000

 216

 

8.

nadania Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie aktu założycielskiego

XX/217/2000

 217

 

9.

zmiany Uchwały Nr VII/72/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.03.1999 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie

XX/218/2000

 218

 

10.

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

XX/219/2000

 219

 

11.

nadania Parkowi Miejskiemu w Kościanie imienia Kajetana Morawskiego

XX/220/2000

 220

 

12.

ustalenia wysokości opłat adiacenckich

XX/221/2000

 221

 

13.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XX/222/2000

 222