Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XLI sesji Rady w dniu 28.12.2001r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przekazania środków dla Powiatu Kościańskiego w ramach pomocy finansowej na realizację własnego zadania inwestycyjnego w 2002 r.

XLI/406/01

 406

 

2.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2002 rok

XLI/407/01

 407 (1)
 407 (2)
 407 (3)
 407 (4)

 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2001 rok

XLI/408/01

 408 (1)
 408 (2)

 

4.

wykazu wydatków w budżecie miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego

XLI/409/01

 409

 

5.

zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kościanie na rok 2002

XLI/410/01

 410

 

6.

regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XLI/411/01

 411 (1)
 411 (2)

 

7.

zmiany uchwały nr XLIV/448/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.12.1997 r. w sprawie ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XLI/412/01

 412

 

8.

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XLI/413/01

 413

 

9.

zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

XLI/414/01

 414

 

10.

zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gmin w odniesieniu do dożywiania uczniów

XLI/415/01

 415

 

11.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

XLI/416/01

 416

 

12.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

XLI/417/01

 417

 

13.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

XLI/418/01

 418