Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na X sesji Rady w dniu 26.11.2015 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 

X/98/15

  98

opublik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 30.11.2015 r., poz. 7311
LINK

2.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

X/99/15

  99

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 30.11.2015 r., poz. 7335
LINK

3.

opłaty targowej na terenie miasta Kościana  na 2016 rok

X/100/15

  100

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 30.11.2015 r., poz. 7336
LINK

4.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

X/101/15

  101

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 30.11.2015 r., poz. 7337
LINK

5.

zmiany uchwały nr XXXIII/346/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Kościana

X/102/15

  102

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 30.11.2015 r., poz. 7338
LINK

6.

wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2016 rok

X/103/15

  103

 

7.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan 

X/104/15

  104

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

8.

zmian uchwały budżetowej na 2015 rok 

X/105/15

  105

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

 

9.

aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

X/106/15

  106

 

10.

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

X/107/15

  107

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 01.12.2015 r., poz. 7412
LINK

11.

kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

X/108/15

  108

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 01.12.2015 r., poz. 7413
LINK

12.

kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

X/109/15

  109

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 01.12.2015 r., poz. 7414
LINK

13.

Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

X/110/15

  110

 

14.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

X/111/15

  111

 

15.

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

X/112/15

  112

 

16.

udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

X/113/15

  113

 

17.

udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

X/114/15

  114

 

18.

udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

X/115/15

  115

 

19.

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym

X/116/15

  116

 

20.

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XVII/168/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

X/117/15

  117

 

21.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

X/118/15

  118