XI sesja Rady Miejskiej Kościana - 17.12.2015 r.

 

XI sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 17 grudnia 2015 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 14:00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  X sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 121 zal.1   zal.2   objaśnienia

8.2.  zmian uchwały budżetowej na 2015 rok - proj. nr 122   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7   zal.8   zal.9   zal.10   zal.11

8.3.  wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 - proj. nr 123   zal.

8.4.  emisji obligacji komunalnych - proj. nr 124

8.5.  określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku rolnym i leśnym - proj. nr 125   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5    zal.6   zal.7   zal.8

8.6.  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 118

8.7.  uchwały budżetowej na 2016 rok - proj. nr 119

8.8.  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji - proj. nr 120   zal.1    zal.2    zal.3

8.9.  określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień - proj. nr 114

8.10.  zawarcia porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Miastem Poznań dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych - proj. nr 128

8.11.  wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 126

8.12.  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2016 rok - proj. nr 127

9.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

10.  Wolne głosy

11.  Zakończenie sesji

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                 (-) Piotr Ruszkiewicz

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 7 grudnia 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan  na 2016 r.

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 118

5.2. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji - proj. nr 120

5.3.określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień - proj. nr 114

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie.

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                    (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 8 grudnia 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan  na 2016 r.

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                   (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 9 grudnia 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan  na 2016 r.

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1.  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 118

5.2.  emisji obligacji komunalnych - proj. nr 124

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie.

 

                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                  (-) Aleksander Heller

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 16 grudnia 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 121

4.2.  zmian uchwały budżetowej na 2015 rok- proj. nr 123

4.3. wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 - proj. nr 123

4.4. określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku rolnym i leśnym - proj. nr 125

5. Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                  (-) Aleksander Heller