XIII sesja Rady Miejskiej Kościana - 17.03.2016 r.


XIII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 17 marca 2016 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  XII sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  pobierz   komentarz

9.  Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kościańskiego w 2015 roku  pobierz

10.  Roczne sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2015 roku   pobierz

11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

11.1.  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościana - proj. nr 142  plan PGN   zał. 1   zał. 2    zał. 3

11.2.  wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji - proj. nr 143   zał. 1   zał. 2    zał. 3

przerwa

11.3.  zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 140

11.4.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy drodze krajowej nr 5 - proj. nr 141

11.5.  zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 144

11.6.  zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 150

11.7.  wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości od PKP S.A. - proj. nr 145

11.8.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 151  zał. 1   zał. 2   objaśnienia

11.9.  zmian uchwały budżetowej na 2016 rok - proj. nr 152   zał. 1    zał. 2    zał. 3   zał. 4    zał. 5

11.10.  maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania - proj. nr 146

11.11.  zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna - proj. nr 147

11.12.  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2016 r. - proj. nr 148

11.13.  uchylenia uchwały Rady Miejskiej Kościana dotyczącej Regulaminu Straży Miejskiej w Kościanie - proj. nr 149

11.14.  wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 139

12.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

13.  Wolne głosy

14.  Zakończenie sesji

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                       (-) Piotr Ruszkiewicz

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 14 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie, ul. Surzyńskiego 31.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kościanie oraz działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2015 roku.

5.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

6.1.maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania - proj. nr 146

6.2.zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna - proj. nr 147

6.3.uchylenia uchwały Rady Miejskiej Kościana dotyczącej Regulaminu Straży Miejskiej - proj. nr 149

7.  Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany nazwy ulicy „Gwardii Ludowej".

8.  Wolne głosy.

9.  Zakończenie. 

 

                                                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                                                       (-) Paweł Grodziski

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 15 marca 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościana - proj. nr 142

4.2. ustalenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji - proj. nr 143

4.3. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 140

4.4. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy drodze krajowej nr 5 - proj. nr 141

4.5. zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 144

4.6. zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 150

4.7. wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości od PKP S.A. - proj. nr 145

4.8. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2016 r. - proj. nr 148

5.  Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany nazwy ulicy „Gwardii Ludowej".

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie.

 

                                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                      (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 16 marca 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 140

4.2. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy drodze krajowej nr 5 - proj. nr 141

4.3.wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości od PKP S.A. - proj. nr 145

4.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 151

4.5. zmian uchwały budżetowej na 2016 rok  - proj. nr 152

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                                       (-) Aleksander Heller