XIV sesja Rady Miejskiej Kościana - 28.04.2016 r.

 XIV sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 14:00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Zapytania i wolne wnioski

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej Kościana

5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana    pobierz

6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym    pobierz

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w roku 2015    pobierz

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie za rok 2015    pobierz

10. Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za 2015 rok oraz prezentacja potrzeb w zakresie pomocy społecznej    pobierz

11. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kościan na rok 2015    pobierz   rekomendacja

12. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2015    pobierz

Przerwa

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

13.1. statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie – proj. nr 155

13.2. statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie  proj. nr 156

13.3. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miejską Kościan – proj. nr 153

13.4. zmiany Uchwały Nr XXIX/306/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy drodze krajowej nr 5 – proj. nr 154

13.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan – proj. nr 158    zał. 1     zał. 2   objaśnienia

13.6. zmian uchwały budżetowej na 2016 rok – proj. nr 157   zał. 1   zał. 2    zał. 3   zał. 4   zał. 5    zał. 6

13.7. odpowiedzi na skargę – proj. nr 159

13.8. odpowiedzi na skargę – proj. nr 160

14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski

15. Wolne głosy


16. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady


(-) Piotr RuszkiewiczPosiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Wrocławska 28.

Początek posiedzenia godz. 16.00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Sprawozdanie z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w 2015 r.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kościan na rok 2015.

6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2015.

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie za rok 2015.

8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie

8.1. statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie – proj. nr 155

8.2. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miejską Kościan – proj. nr 153

8.3. statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – proj. nr 156

8.4. odpowiedzi na skargę – proj. nr 159

9. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2015 r.

10. Wolne głosy.

11. Zakończenie. 

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                              (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. w pokoju nr 106 (gabinet Burmistrza) Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.zmiany Uchwały Nr XXIX/306/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy drodze krajowej nr 5 – proj. nr 154

4.2.odpowiedzi na skargę – proj. nr  160

5. Wyrażenie opinii w sprawie przedstawionej w piśmie Burmistrza Miasta Kościana nr GM.6840.3.2016.

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.


                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                    (-) Teodor Kubacki


Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 27 kwietna 2016 r. w sali nr 120 Starostwa Powiatowego, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. zmiany Uchwały Nr XXIX/306/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy drodze krajowej nr 5 – proj. nr 154

4.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan – proj. nr 158

4.3.zmian uchwały budżetowej na 2016 rok  – proj. nr 157

5. Wolne głosy.

6. Zakończenie.


                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                (-) Aleksander Heller