INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA II KWARTAŁY 2016 ROKU UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku zaewidecjonowano w Urzędzie Miejskiem następujące umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym:

1. Decyzja nr 2 - Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie - umorzenie części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu wykonania zadania publicznego w 2016 roku w kwocie 3.598,33 zł + odsetki 12,00 zł.