XVII sesja Rady Miejskiej Kościana - 29.09.2016 r.

 XVII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 29 września 2016 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Wręczenie aktu nadania stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego

4.  Zapytania i wolne wnioski

5.  Przyjęcie protokołu z  XVI sesji Rady Miejskiej Kościana

6.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

7.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym  pobierz

8.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9.  Sprawozdanie z działalności Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt"  za 2015 r.

10.  Sprawozdanie z organizacji w 2016 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży    pobierz

11.  Informacja o organizacji w roku szkolnym 2016/2017 przeszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan  pobierz

12.  Ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2016 r.   link1    link2    link3

przerwa

13.  Podjęcie uchwał w sprawie:

13.1.  przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 183

13.2.  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 184

13.3.  przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana - proj. nr 185 zal.1

13.4.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 186

13.5.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 187   zal.1    zal.2   objaśnienia

13.6.  zmian uchwały budżetowej na 2016 rok - proj. nr 188   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7   zal.8

14.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

15.  Wolne głosy

16.  Zakończenie sesji

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                              (-) Piotr Ruszkiewicz

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 26 września 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2016 rok.

5.  Sprawozdanie z organizacji w 2016 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

6.  Informacja o organizacji w roku szkolnym 2016/17 przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                    (-) Paweł Grodziski

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 27 września 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2016 rok.

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1.  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 184

5.2.  przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana - proj. nr 185

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie.

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                  (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 28 września 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2016 rok

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1.  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 184

5.2.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 186

5.3.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 187

5.4.  zmian uchwały budżetowej na 2016 rok  - proj. nr 188

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie.

 

                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                   (-) Aleksander Heller